Skip to main content
Kirsti Bergstø (SV), Aleksander Stokkebø (H), Gisle Saudland Meininger (FrP), Dagfinn Henrik Olsen (FrP) og Margret Hagerup (H).

Viktig innstilling fra Stortingets arbeids- og sosialkomite

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det utvikles bedre modeller for oppfølging i VTA-O, hvor også andre aktører enn Nav – eksempelvis HELT MED – kan være ansvarlig for oppfølging, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest innen statsbudsjettet for 2023. Tilrettelagt oppfølging for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv må være av varig karakter og ha et omfang tilsvarende det som praktiseres i HELT MED-modellen.»

Dette er ordlyden i innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Det er et banebrytende forslag, som alle partiene i komiteen gikk inn for, bortsett fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Når forslaget behandels formelt i Stortinget 1. april 2022, ligger det an til at Rødt, SV, Venstre, MDG, Høyre og FrP stemmer for forslaget.

Kort sagt betyr dette at mange flere med utviklingshemming kommer til å få muligheter til å være aktive og deltakende i ordinært arbeidsliv. Det betyr at NAVs VTA-ordning fornyes og utvides, og også kommer til å romme en modell som gir varig oppfølging i ordinært arbeidsliv, med en oppfølging som er like god og omfattende som det vi har utviklet i HELT MED modellen. Så håper vi naturligvis på at HELT MED selv blir en stor aktør i dette. Det ønsker vi selvsagt sterkt, men først og fremst skal vi alle glede oss over at det utvikles modell som kommer til å gi disse gode mulighetene for personer med utviklingshemming (og andre med uføretrygd og nedsatt funksjonsevne) i vanlig arbeidsliv.

 Du kan lese hele innstillingen her: https://helt.md/innstilling-dok8-VTA

Felix i sentrum SharpenAI Motion

Mange engasjerte møtte frem foran Stortinget, da Aleksander Stokkebø leste opp komiteens innstilling. Deriblant mange av dem som allerede har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen, som  håper på at flest mulig kan få de samme mulighetene som dem selv.

Bakgrunn for vedtaket er representanforslag om opptrappingsplan for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Det er Margret Hagerup (H) og Aleksander Stokkebø (H) som står bak forslaget, sammen med Dag Inge Ulstein (KrF), Sveinung Rotevatn (V), Abid Raja (V) , Anna Molberg (H) og Henrik Asheim (H). Altså Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti. Det gode forslaget fikk tilslutning fra Rødt og Fremskrittspartiet, og det var lenge klart at det var stemmegivingen fra Sosialistisk venstreparti som ville bli avgjørende for om det ble flertall eller ikke. SV har vist et stort engasjement for HELT MED fra første stund, og partiet har satt av midler til drift av HELT MED i alle sine alternative statsbudsjett den tiden HELT MED har eksistert. Når SV nå stemte for dette forslaget, med noen viktige justeringer av teksten, er det helt i tråd med det engasjementet de har vist for HELT MED gjennom flere år.

Innstillingen er grundig, og inneholder mange viktige standpunkt og poenger. 

 Komiteen 

  • mener at varig tilrettelagt arbeid er en god ordning som har åpnet arbeidslivet for mange uføretrygdede.
  • viser til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) artikkel 27, som slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre.
  • påpeker at de fleste utviklingshemmede trenger en eller annen form for tilrettelegging for å kunne stå i arbeid, enten de arbeider i skjermet eller ordinær virksomhet. Statlige arbeidsmarkedstiltak rettet spesifikt mot denne gruppen er dermed avgjørende.
  • mener at det er for lite oppmerksomhet på å få utviklingshemmede i arbeid.

 

Kirsti og Felix 20220214 132857 SharpenAI Motion Felix Andersen fikk omvisning og god prat med Kirsti Bergstø (SV) om  hva HELT MED-jobb har betydd for ham.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet understreker at arbeid til flere er vår viktigste jobb. De understreker at nedsatt funksjonsevne ikke er det samme som manglende arbeidsevne, og at det må være et viktig mål at de som kan og vil, får delta i jobb. De mener det er behov for å tenke nytt om hvordan oppfølgingen i VTA-O kan gjøres bedre, slik at folk som kan og vil får sjansen til å delta i det ordinære arbeidslivet. De trekker frem HELT MED som et godt eksempel på hvordan det kan gjøres.

 

Rebecca og KenanFra venstre: Rebecca Perez (jobbskaper og prosjektutvikler i HELT MED) og  Kenan Hadzijusufovic (jobbspesialist for oppfølging, HELT MED/Sens)

 

Det var god stemning da stortingsrepresentantene kom ut og fortalte hva arbeids- og sosialkomiteen hadde kommet frem til. Se video.

 

Tekst og foto: Jarle Eknes, HELT MED

Video innslaget er laget av Bo Mathisen