Skip to main content
Nordnes verksteder

Vellykket jobbmesse - frister til gjentakelse

Etter initiativ fra HELT MED ble det arrangert en svært vellykket jobbmesse for mennesker med utviklingshemming i Bergen. Sammen med våre gode medarrangører gjennomførte vi et strålende arrangement på Amaie Skram videregående skole med 20 stands, en heftig konsert med Eirik Søfteland og to miniseminarer. Arrangementet favnet bredt, og omfattet hele den brede målgruppen som mennesker med utviklingshemming utgjør.

Dagsenter, vekstbedrifter, arbeids- og inkluderingsbedrifter og HELT MED var representert med sine tilbud og muligheter. I tillegg ble det lagt stor vekt på å presentere aktuelle skole- og utdanningsløp, deriblant folkehøgskoler. Flere bedrifter som ansetter personer med utviklingshemming var også tilstede.

 20210921 143619

Jobbmessen ble åpnet av Margret Hagerup. Hagerup er stortingspolitiker for Høyre, og sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hun har utvist et stort engasjement for at personer med utviklingshemming skal være inkludert og deltakende i arbeidslivet.

20210921 102846

Midtun vekst er en vekstbedrift som gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med nedsatt arbeidsevne.
https://midtunvekst.no/

20210921 103002

OK AMB er en forkortelse for Opplæringskontoret Arbeidsmarkedsbedriftene. Deres eiere er arbeidsmarkedsbedriftene i Hordaland. Målgruppen er ungdom som har utfordringer med å sluttføre opplæringstiden på egen hånd. Både lærekandidater og ordinære lærlinger er aktuelle for deres tilbud.
https://www.facebook.com/Oppl%C3%A6ringskontoret-AMB-Hordaland-tilrettelagt-fagoppl%C3%A6ring--874384652655959

20210921 103614

Risøy folkehøgskole tilbyr 10 forskjellige linjer, mange studiereiser, gedigen utstyrspark og perfekte treningsforhold på en enestående sørlandsøy.
https://risoy.fhs.no/ 

20210921 113225

20210921 110915

Spekter Pluss tilbyr blant annet varig tilrettelagt arbeid og praksisplasser.
https://www.spekterpluss.no/

20210921 111004

Signo Dokken gir arbeid til døve, hørselshemmede og døvblinde.
https://www.signo.no/virksomheter/signo-dokken-as/

20210921 111036

Bjørkhaug arbeidsfellesskap er en vekstbedrift med 28 varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og 12 plasser for arbeidsforberedende trening (AFT).

https://bjorkhaug.no/   se også aktivitetene i avdelingene deres; https://bergenbruktpc.no/ og https://www.sikkerstikk.no/

20210921 111329

Kiwi har skapt mange gode arbeidsplasser for personer gjennom HELT MED-ordningen.

20210921 111518

Årstad videregående skole tilbyr arbeidstrening for elever som trenger en god struktur og tilrettelegging. Typisk har man tilhørighet i mindre grupper (4-6) hvor de får tett oppfølging.
https://www.hordaland.no/arstadvgs

 

20210921 111648

Stend videregående skole tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elever som har behov for det. Gruppene er knyttet opp til et utdanningsprogram. Opplæringen tar utgangspunkt i de fagene eleven kan mestre.
https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/stendvgs/ 

20210921 111734

Nordnes verksteder tilbyr gode, solide og viktige arbeidsplasser i et trivelig arbeidsmiljø.
https://nordnes-verksteder.no/

20210921 111806

Elever ved Amalie Skram videregående skole stod for serveringen, med høy kvalitet både på mat og service.
https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/amalieskramvgs/

 

20210921 112614

NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede var også tilstede på messen.
http://www.nfunorge.org/

 

20210921 112655

Fyllingsdalen sykehjem var det første sykehjemmet i Norge som etablerte arbeidsplasser gjennom HELT MED-ordningen. 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fyllingsdalen-sykehjem

 

20210921 112753

Bergen kommune var også tilstede med stand.

20210921 112849

De aller første arbeidsplassene på hotell gjennom HELT MED-ordningen, ble etablert ved Scandic i Bergen. 

20210921 113024

Nordfjord folkehøgskole tilbyr blant annet Bo- og fritidslinje for personer med utviklingshemming.
https://friluftslivskulen.no/

20210921 120210

Det ble fullt trøkk da Eirik Søfteland og medspiller slapp de musikalske kreftene sine løs.

20210921 120302

Grønneviken er en arbeids- og industribedrift som holder til på Laksevåg i Bergen. De tilbyr arbeids- og opplæringsplasser til mennesker som faller litt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, og som trenger en tilrettelagt arbeidsplass.
https://www.gronneviken.no/

20210921 120408

"Manger folkehøgskole er for deg som vil utvikle talentet ditt i et kreativt miljø", sier representanter fra folkehøgskolen. De tilbyr blant annet linjen Musikk, bu og fritid.
https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/mangerfolkehogskule/

20210921 131846

Petter Tønjum på miniseminar om lærekandidatordningen.

20210921 144629

Jann Aasbak i HELT MED intervjues av TV BRA.

20210921 1030340

Dagsentertjenesten i Bergen gir dagtilbud for voksne personer med utviklingshemming.

20210921 1112320

Det var også stor trafikk til HELT MED sin egen stand.

20210921 1114140

Peder Morset folkehøgskole er en unik folkehøgskole hvor alle linjer og hele skolens tilbud er åpne for elever med og uten utviklingshemming.
https://pedermorset.no/

20210922 145620

Vi hadde også besøk av kolleger og inspiratorerer fra Vejle kommune i Danmark. Her sammen med stortingspolitiker Margret hagerup, som deltok under hele jobbmessen og den etterfølgende fagdagen.

Det er mange som har bidratt til at dette ble en god jobbmesse, takk til dere alle. Men vi vil også rette en spesiell takk til den enkeltpersonen som har jobbet mest med dette; primus motor Steinar Løland. En av de mange som jobber i HELT MEDs frivillighetsnettverk.