Skip to main content
Felix Andersen og Kirsti Bergstø. Besøk på Stortinget, hvor Felix fortalte om jobben han har fått på Fagerborghjemmet, gjennom HELT MED

SVs alternative statsbudsjett – godt nytt for HELT MED

I dag la regjeringen frem stortingsmeldingen om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming. En sterkt forsinket og etterlengtet melding. Den gir håp, og det pekes på rettigheter og muligheter. Vi har -blant annet i den forbindelse- forventninger om virkemidler i statsbudsjettet for å bidra til å innfri de rettighetene denne målgruppen har, men det forslaget regjeringspartiene har lagt frem har definitivt svakheter. Blant annet er det ikke bevilget midler til flere VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid), utover et forsøksprosjekt som nok ikke treffer særlig godt for denne målgruppen, og det innebærer heller ingen reell økning av midler som kunne ført til flere arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv gjennom HELT MED-ordningen.

I sitt alternative statsbudsjett har SV lagt opp til en økning på fem millioner kroner til HELT MED. Det vil gi en formidabel økning i antall nye stillinger og antall personer som får fast jobb i ordinært arbeidsliv, men det gode oppfølgingen som trengs gjennom hele yrkeskarrieren.

Vi håper at dette også blir det endelige resultatet, når forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene er gjennomført.

Målet er at personer med utviklingshemming skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i. Gjennom deltakelse i arbeidslivet skal de oppleve at de er inkludert og deltakende i samfunnet, på lik linje med andre. I jobbene skal de også oppleve at de er til nytte for andre.

I SVs alternative statsbudsjett er det også lagt opp til 500 nye VTA-plasser, som første ledd i en flerårig opptrappingsplan. De vil bevilge 54,9 millioner kroner til denne innsatsen.

Og det stopper ikke der. De har også lagt inn en økning på 1,5 millioner kroner til TV Bra. Dette er en både viktig og riktig satsing. TV kanalen er i dag underfinansiert, og har ikke de rammene som trengs for det gode arbeidet de gjør.

Det trengs et stort kompetanseløft i tjenestene til personer med utviklingshemming, derfor er det også svært gledelig at NAKU -Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming- er tilgodesett med en økning på tre millioner kroner.

En siste, og særdeles viktig post, er forslaget om 2,5 millioner kroner til høyere utdanning for utviklingshemmede ved VID Vitenskapelige høgskole.

Alt dette er viktige bidrag for å ta menneskerettigheter til personer med utviklingshemming på alvor.

Les budsjettforslaget her

Les stortingsmeldingen her