Skip to main content

Strategi for økt innovasjon

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har lagt frem regjeringens nye strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet. Det kan gi flere muligheter for både HELT MED og andre aktører som vil skape arbeidsplasser for personer med utviklingshemming. 

 

Regjeringen la 4. juni 2021 fram Meld. St. 32 (2020-2021) Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Budskapet i meldingen var blant annet at vi står overfor en rekke utfordringer som gjør det nødvendig å satse på nytenking og innovasjon. Særlig er det behov for å legge bedre til rette for at flere gode krefter får bidra med nye innovative løsninger på arbeids- og velferdsfeltet, fremheves det i meldingen.

Arbeidet med å utvikle gode tjenester krevende, og samarbeid med flere ulike typer leverandører, både kommersielle og ideelle, herunder sosiale entreprenører, er viktig for å sikre mangfold og et variert tilbud på arbeids- og velferdsfeltet, skriver Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen la frem strategiplanen som er knyttet til meldingen, og Stiftelsen HELT MED var tilstede under fremleggingen.

20210824 105120

– Flere av de som står utenfor arbeidslivet må få delta i arbeid og aktivitet. Da må vi møte den enkeltes behov med mest mulig skreddersøm og ikke med A4-løsninger. For å få til det, legger vi fram en ny strategi med konkrete tiltak. Strategien er et taktskifte for arbeidet med sosialt entreprenørskap i Norge, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Strategien inneholder fire innsatsområder:

  • Øke bruken av innovative anskaffelser (innkjøp) for arbeidsmarkedstiltak.
  • Øke kunnskapen og kompetansen om innovative anskaffelser og sosialt entreprenørskap
  • Prøve ut nye finansieringsmodeller for sosial innovasjon
  • Særskilte tiltak for å øke involveringen av ideelle aktører på arbeids- og velferdsfeltet.

– En viktig forutsetning for mer innovative innkjøp er at vi sjekker resultatene. Målet er å inkludere flere i arbeidslivet, sa statsråden.

20210824 102126Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte (NAV-direktør). Foto: Jarle Eknes

 Les "Strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet"

Departementet ber Arbeids- og velferdsetaten utforme enkelte av anbudene slik at små og innovative aktører kan få prøvd ut nye ideer i et system der de gode ideene gir mulighet for å vinne kontrakter framover i tid. En viktig forutsetning for mer innovative innkjøp er at vi sjekker resultatene, skriver de i strategiplanen. Målet er å få flere tilbake i jobb.

Vi i Stiftelsen HELT MED er svært fornøyd med at det legges opp til flere muligheter for sosiale entreprenører i denne sammenhengen. HELT MED deltok i første puljen i i Social Startup (nå Impact Startup) sitt seks måneders intensive program for sosialt entreprenørskap, og møtte mange sosiale entreprenører som kunne bidratt betydelig til arbeidsinkludering i samfunnet, om de hadde sluppet til. Nå ser det ut til å åpnes for muligheter som den gang var stengt.

 

Bilde3 standard scale 2 00x gigapixel