Skip to main content

Stortingsvedtak: Ny NAV ordning for arbeidsinkludering, inspirert av HELT MED

Stortinget har besluttet at NAV-ordningen for varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv skal endres og forbedres. Ordningen (VTA-O, ofte også kalt VTO) har frem til nå ikke gitt den oppfølgingen som må til for at dette kunne bli vellykket for personer med uføretrygd og utviklingshemming eller andre tilsvarende lærevansker. Aleksander Stokkebø (H) og Margret Hagerup (H) fremmet sammen med kolleger fra Høyre, Venstre og KrF representantforslag som har ledet frem til et svært godt og viktig vedtak i Stortinget. Samtlige partier stemte for at det må tilbys varig oppfølging, inspirert av HELT MED. Forslaget som fikk  flertall presiserer at omfanget av oppfølgingen må ha et omfang tilsvarende det som praktiseres i HELT MED, og at også andre aktører enn NAV, eksempelvis HELT MED, kan være ansvarlige for oppfølgingen. I tillegg presiserer forslaget som fikk flertall at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med planer for realisering av ny modell senest innen Statsbudsjettet for 2023 legges frem. Det betyr at vi allerede i år kan se resultatet av vedtaket, dermed går det kortere tid før arbeidslivet blir tilgjengelig for målgruppen.

 

 Tekst: Jarle Eknes, daglig leder i HELT MED

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om en opptrappingsplan for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Stortinget ba regjeringen utrede behovet for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) i skjermet og ordinær virksomhet, og komme tilbake til Stortinget.


Videre ba Stortinget regjeringen sørge for at det utvikles bedre modeller for oppfølging i VTA-O, hvor også andre aktører enn Nav – eksempelvis HELT MED – kan være ansvarlig for oppfølging, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest innen statsbudsjettet for 2023. Tilrettelagt oppfølging for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv må være av varig karakter, og ha et omfang tilsvarende det som praktiseres i HELT MED-modellen.

Stokkebø Rotevatn og Ulestein foto Hans Kristian Thorbjørnsen 2 kopiAleksander Stokkebø (H), Sveinung Rotevatn (V) og Dag Inge Ulestein (KrF). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen


Vår vurdering er at det beste forslaget ble vedtatt, med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Pasientfokus. Senterpartiet stemte i mot. Det gjorde også Arbeiderpartiet, bortsett fra én representant. Se stemmeavgivningen her.

Vi vil også understreke at SV bidro med svært viktige presiseringer i ordlyden i forslaget som ble vedtatt.


arbinkluderingUniversitetsforlaget, 2021Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet et alternativt forslag som også hadde mange styrker, og dermed er det bare å glede seg over at hele Stortinget stemte for varig oppfølging i ordinært arbeidsliv for målgruppen. Den største svakheten ved deres forslag, etter vår mening, var at det ikke ble presisert at også andre aktører enn NAV kunne stå for oppfølgingen. Det ble heller ikke gitt noen tidsfrist, dermed ville det kunne trekke langt ut i tid før vedtaket fikk praktiske konsekvenser for mange av dem som ønsker å jobbe i vanlig arbeidsliv. Det foreligger allerede mye erfaring både i Norge og Danmark om hvordan man rigger godtfungerende systemer for å få mange med utvikling inn i ordinært arbeidsliv. Blant annet er viktig forskning om dette presentert i boken Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Boken er utgitt på Universitetsforlaget, med Hege Gjertsen, Line Melbø og Hans A. Houge som redaktører. Nå er det tid for handling.

Nedenfor viser vi tekstutdrag fra debatten i Stortinget, samt videoinnslag som viser alle representantenes innlegg i sin helhet

 

helt med fo 1Jubel fra Jarle Eknes (daglig leder i HELT MED), Tim  Lunaas Heggelund  (Marienlyst skole) og Kenan Hadzijusufovic (Sens/HELT MED). Foto: FO.

Aleksander Stokkebø (H) : 

"Nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som manglende arbeidsevne, og vårt krystallklare mål må være at alle de som kan og vil, får jobb – la flere ta del i fellesskapet, bidra i verdiskapingen og oppleve arbeidsglede. 

Mange arbeidsgivere gir ikke folk sjansen fordi de er usikre på om de har ressurser og kompetanse til å gi god nok oppfølging – og sånn kan vi ikke ha det. Da må vi tenke nytt. Og Helt Med-modellen er et eksempel på en sånn nytenking. Der får den ansatte tettere og varig oppfølging av jobbspesialister. Arbeidsgiveren får bedre støtte sånn at terskelen for å si ja senkes, og den ansatte blir tryggere og klarer å bli stående i jobb over tid.

Jeg er veldig glad over at vi nå skal få bedre modeller for oppfølging av dem som vil prøve seg i det ordinære arbeidslivet, der også andre aktører enn Nav skal få bidra. Og jeg vil bare takke for alle som har bidratt, enten det er Emilie, Adam og Johannes og dem i Helt Med, som har inspirert oss, eller de partier i salen som er med og stemme for eller gi støttene bemerkninger. Det er en stor dag for mange med nedsatt funksjonsevne når vi nå tar et stort skritt for å få flere i jobb."

 

 

Gisle Meininger Saudland (FrP): 

"I tillegg vedtar vi at andre aktører enn Nav, f.eks. Helt Med, som gjør en fantastisk jobb, kan være ansvarlig for oppfølgingen. Dessverre går både Arbeiderpartiet og Senterpartiet imot dette, men heldigvis er de ikke i flertall, og det blir sannsynligvis sånn at samtlige andre partier på Stortinget går sammen for å vedta det. Helt Med er en fantastisk modell. Dessverre er ikke hele Stortinget helt med, men det er Fremskrittspartiet."

 2021 12 20 4 SharpenAI FocusGisle Meininger Saudland (FrP), Dagfinn Henrik Olsen (FrP) og Silje Hjemdal FrP)

Kirsti Bergstø (SV): 

"For litt siden hadde jeg et veldig hyggelig besøk her på Stortinget. Det var av en som het Felix. Han var her for å fortelle om jobben sin, hva den betyr for ham, hvor viktig og fint det er å ha et arbeidsfellesskap og også om gleden over å bidra. Det største ønsket til Felix var at flere skulle få den samme opplevelsen som ham ved å ta del i ordinært arbeidsliv. For Felix' del var Helt Med veien inn i arbeidslivet, og Helt Med jobber for å inkludere mennesker med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv.

Det har blitt kommentert at det i forslaget vises til enkelte framfor andre, og at det er en av grunnene til at vi ikke står samlet her i dag, til tross for at jeg opplever at intensjonen er ganske lik i de ulike forslagene – og det er viktig å vite.

Hensikten med å vise til Helt Med, er nettopp å vise til et eksempel som kan inspirere, og også å vise at målet er å inkludere flere i det ordinære arbeidslivet, men at det trengs bedre metoder for oppfølging, og at det må være en oppfølging som er forutsigbar, som varer, og som vil være der så lenge man faktisk er i jobben, noen ganger. Og det må det lages rom for hvis arbeidslivet skal bli for alle. Det er nettopp et mål å åpne opp arbeidslivet sånn at flere kan ta del. Da må vi også finne nye måter å inkludere flere på og sørge for at opplegget tilpasses den enkelte framfor omvendt."

Kirsti og Felix 20220214 132857 SharpenAI MotionFelix Andersen fikk omvisning og god prat med Kirsti Bergstø (SV) om  hva HELT MED-jobb har betydd for ham.

Mímir Kristjánsson (R) 

"Jeg er veldig glad for at det egentlig er helt fullstendig tverrpolitisk enighet i denne salen om målene for dette, både en varig opptrappingsplan for varig tilrettelagt arbeid og å se på å slippe til andre aktører, som f.eks. Helt Med, som er den som er nevnt oftest her. Det er noen små nyanseforskjeller i regjeringspartienes forslag og opposisjonspartienes forslag, men de er av en så teknisk art at alle som ikke sitter i denne salen, måtte ha lest det fire og fem ganger for å skjønne at det er ulike forslag i det hele tatt, så jeg tror vi kan si at det er stor grad av enighet.

Når vi i Rødt har vært opptatt av å trekke fram Helt Med, er det også en erkjennelse av at Nav, som er en gigant, en mastodont, og som skal løse helt enormt mange oppgaver i det norske samfunnet, har slitt med å klare å følge opp en del i varig tilrettelagt arbeid. Vi ønsker selvfølgelig at Nav skal bli i stand til å kunne følge opp folk på en så skikkelig og god måte at aktører som Helt Med kanskje blir overflødige, men der er vi ikke i dag. Derfor har vi behov for å kunne slippe til ideelle ikke-kommersielle aktører som Helt Med, som har utviklet egne opplegg som er skreddersydd for deler av disse gruppene, med en helt annen type spesialisering enn det giganten Nav kan tillate seg. Det er bakgrunnen for at Rødt i denne saken finner sammen i verdens lengste hestesko med Høyre, Fremskrittspartiet, SV og alle andre gode krefter."

 helt med fo 2Takk til FO som har jobbet og jobber så aktivt for at flere med utviklingshemming skal få muligheter til å bli deltakende i arbeidslivet. Mimmi Kvisvik, Marit Selfors Isaksen og alle dere andre i FO; dere er gull! Den sterke forankringen HELT MED har  hatt hele veien i fagbevegelsen har vært og fortsetter å være svært viktig. På bildet: Mimmi Kvisvik (forbundsleder i FO) og Caroline Holth (Manglerudhjemmet). Foto: FO.

Margret Hagerup (H):

"Arbeidet for å inkludere flere i arbeidslivet er et viktig prosjekt for Høyre og er en sak jeg brenner ekstra for, for jeg har sett mange komme fra det såkalte utenforskapet, som lykkes og blomstrer idet de får en mulighet og noen slipper dem innenfor. Vi går glipp av mye viktig og nødvendig arbeidskraft ved ikke å inkludere flere i arbeidslivet. Vi trenger alle at noen tror på oss gir oss en sjanse. [...] 

Så kom Helt Med med sin banebrytende sosiale innovasjon som gir muligheter til langt flere ved å etablere viktige koblinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som gjør at flere og flere arbeidsgivere nå blir inspirert og engasjert og melder seg på. Helt Med gir den viktige oppfølgingen som sikrer at arbeidsforholdet og dermed den enkelte i større grad lykkes. Kenneth Stien, direktør for NHO Arbeid & Inkludering, har sagt følgende:

«HELT MED viser vei når det gjelder arbeidsinkludering av dem som har større bistandsbehov. Erfaringene fra prosjektet bør være en inspirasjonskilde når offentlig politikk skal utformes

Og professor Karl Elling Ellingsen omtaler oppfølgingen til Helt Med som det viktigste som har skjedd på feltet siden HVPU-reformen. Det er derfor gledelig å stå her i dag og erkjenne at Høyre er med og går i front i arbeidet med å inkludere flere og skape bedre modeller for et inkluderende arbeidsliv. Det er ikke vanskelig for oss politikere å ha sympati med mange av dem som står utenfor arbeidslivet, men det krever også at vi gjør grep for å gjøre noe med det.

Flertallet i denne sal ønsker nå en modernisering som gjør at enda flere kan komme ut i arbeid og få den tilretteleggingen og oppfølgingen som gjør at de kan lykkes i arbeidslivet. Det ønsker også Arbeidssamvirkenes Landsforening klart og tydelig. Målet må være at ulike mennesker skal ha de samme mulighetene i et samfunn hvor det er behov og plass for oss alle."

 Margret HMargret Hagerup (H) har snakket med mange personer som har fått jobb gjennom HELT MED. Her besøker hun Gerd-Marie Kvilhaug, som fikk fast jobb på Nordberghjemmet.

Per Olaf Lundteigen (SP): 

"Det som kommer fram i innstillingen, er at VTA i ordinært arbeidsliv trenger bedre oppfølging. Nav har i dag et ansvar, og Nav må gjøre en bedre jobb. Offentlige og ideelle arbeidsmarkedsbedrifter kan gjøre en god jobb her og bør benyttes mer omfattende, og også ideelle stiftelser, eksempelvis Helt Med, som er beskrevet i innstillingen.  [...]  Når det nå ligger an til at våre løse forslag blir nedstemt, vil jeg understreke at flertallets forslag har en god og klar intensjon, som har Senterpartiets fulle støtte – sjøl om vi nå ikke støtter ved å stemme for forslagene fra opposisjonspartiene."

 51300131753 a5b1c09363 k 1Adam Berge (Eiganes skole) og Johannes Tveitnes (Rådhuset i Strand kommune) er gode ambassadører for HELT MED. De har aktivt jobbet for at politikerne skulle utvide mulighetene for at andre i målgruppen skulle få samme muligheter som dem selv. De har også aktiv bidratt til å inspirere arbeidsgivere til å ansette personer gjennom HELT MED-ordningen.