Skip to main content
Fra venstre: Sebastian Maassen Gornitzka (Lilleborg helsehus) og Byråd Rina Mariann Hansen i Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (Oslo)

Rett fra videregående skole til jobb i Oslo kommune

Sebastian er nr 90 som har fått jobb gjennom arbeidsinkluderingsordningen HELT MED. Oslo kommune har en stor-satsing for å ansette ressurspersoner med utviklingshemming i kommunens mange virksomheter, og byråd Rina Mariann Hansen (A) var til stede for å markere den vellykkede ansettelsen på Lilleborg helsehus.

Sebastian søkte jobben mens han gikk på tilrettelagt avdeling på Persbråten videregående skole. Dagen etter at han var ferdig på skolen begynte han å jobbe på helsehuset, og etter en vellykket praksisperiode fikk han fast jobb.

Han jobber blant annet på avdelingskjøkkenet, hvor han ordner med frokost og lunsj, og serverer kaffe. Mellom måltidene sitter han sammen med pasientene og prater med dem, og bidrar til at det blir et trivelig opphold for dem.

Fortrengt fra arbeidslivet

Forskning dokumenterer at personer med utviklingshemming i økende grad har blitt passivisert og fortrengt fra alle former for arbeidsliv og dagsenter.
Les i NAKUs kunnskapsbank om forskning om arbeid og dagsenter for personer med utviklingshemming 

2020 september statistikk
I 1994 hadde hele 95 % blant voksne personer med utviklingshemming dagtilbud eller en form for arbeid å gå til. I 2017 var dette redusert til 47 %. Forskerne Wendelborg, Kittelsaa og Wik ved NTNU utarbeidet rapporten «Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming». De peker på at svært mange elever med utviklingshemming utdannes til arbeidsløshet. Overgangen til arbeidsliv fungerer dårlig. Hovedfunnet fra studien er at utviklingshemmede er så godt som helt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, og også er marginalisert og i utkanten av det skjermede arbeidsmarkedet (Wendelborg m.fl 2017, s. 149).
Det er da svært gledelig at Oslo kommune har prosjektet «Flere i tilrettelagt arbeid», hvor de blant annet har et stort og viktig samarbeid med HELT MED for å bidra til at personer med utviklingshemming kan være aktive og deltakende i arbeidslivet.

                Kaken er laget i tilrettelagt kantine i bydel Nordre Aker, kjent for å lage god mat.

 

Lilleborg helsehus

Tidligere ble kortids- og rehabiliteringsopphold tilbudt ved en rekke sykehjem, men i 2015 valgte man å samle disse tilbudene på noen få steder. Det ble opprettet fire helsehus for denne funksjonen, og Lilleborg helsehus er ett av dem. Ideen med helsehusene er at de skal yte tjenester slik at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig. De får gjerne opphold ved helsehus etter sykehusinnleggelser. De starter opptrening, kartlegger ernæringsbehov, vurderer behov for hjelpemidler og tilrettelegging hjemme hos seg selv osv. Det er leger og ergoterapeuter på alle poster. Gjennomsnittlig liggetid på helsehuset er 21 dager, og de har 122 sengeplasser. Det er ingen langtidsplasser på helsehusene. Lilleborg helsehus er eid av fem bydeler.  Byråd Rina Mariann Hansen (A)
Byråd Rina Mariann Hansen (A)
Byråd Rina Mariann Hansen i Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (Oslo) åpnet markeringen på Lilleborg helsehus og holdt en tale til de to som nå har fått fast jobb.


–Kjære Sebastian og Kjell-Morten, jeg er utrolig glad for å komme hit. Det er et mål for oss at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til det. Vi er her i dag fordi en av våre samarbeidspartnere, HELT MED, har sørget for fast ansettelse nr 89 og 90. Tusen takk til dere, Sebastian og Kjell Morten, for den innsatsen dere gjør for den eldre generasjonen.
HELT MED bidrar ikke bare til inkludering av personer som ofte faller utenfor arbeidslivet, dere bidrar også til et bedre samfunn, med plass til alle.

2020 sept lilleborg gjengen 1Fra venstre: Rina Mariann Hansen, Helga Aalberg Skau, Wafa Al-Jabri, Sebastian Maassen Gornitzka, Synnøve Olaussen og Kjell-Morten Aker

Deretter delte hun ut blomster til Sebastian Maassen Gornitzka (beboerkontakt), Kjell-Morten Aker (beboerkontakt), Wafa Al-Jabri (avdelingssykepleier post 3), Synnøve Olaussen (hjelpepleier post 3 / fadder for Sebastian), Synnøve (Sebastian sin veileder / fadder), Helga Aalberg Skau (administrasjonssjef for Lilleborg helsehus).


Marianne Kreutz jobber Helseetaten, i prosjektet «Flere i tilrettelagt arbeid». Hun jobber for å skape flere arbeidsplasser i HELT MED-ordningen for personer med utviklingshemming i Oslo, hvor Oslo kommune selv er arbeidsgiver. Hun takket Lilleborg helsehus for at de er en åpen og inkluderende arbeidsplass og tar imot mennesker med masse ressurser, men som trenger en tilrettelagt arbeidsplass. –Vi trenger flere arbeidsgivere som dere, sa Kreutz.

Fra venstre: Kenan Hadzijusufovic (Sens / HELT MED) og Marianne Kreutz (Oslo kommune / HELT MED)              Fra venstre: Kenan Hadzijusufovic (Sens / HELT MED) og Marianne Kreutz (Oslo kommune / HELT MED)

I Oslo er det Kenan Hadzijusufovic fra Sens arbeidsinkludering som gir oppfølgingen. Han jobber tett sammen med arbeidsgiver og ansatte. I HELT MED ordningen gis det oppfølging gjennom hele den tiden personen er ansatt. Dette er en avgjørende faktor for den suksessen HELT MED er. Han roste Lilleborg helsehus for det gode samarbeidet, og hvordan de har forstått og anerkjenner ressursene til de som ansettes gjennom HELT MED-ordningen.

                Helga Aalberg Skau

Vi kommer tilbake senere med en reportasje om Kjell Morten, som var den åttiniende som fikk jobb gjennom HELT MED-ordningen. Kjell Morten tar blant annet på seg vaktmesteroppgaver, og det er han som har malt det hvite lysthuset på det øverste bildet.

 

Tekst og foto: Jarle Eknes