Skip to main content

Klepp blir en HELT MED-kommune

I 2019 ba ordfører i Klepp om at det skulle legges frem en sak som viste hvilke tiltak som måtte iverksettes for å få bort ventelisten til varig tilrettelagte plasser (VTA) i kommunen. I tillegg til at det ble bevilget 800.000 kroner til kjøp av flere VTA plasser i kommunen, ble andre tiltak vurdert.

I januar 2020 inviterte KrF til et møte med HELT MED  i Klepp kommune. I møte deltok flere representanter fra det lokale næringslivet, som ga uttrykk for at dette var både interessant og mulig for dem å vurdere i egen virksomhet.

En kartlegging i kommunen viste at flere av dem som jobbet i VTA-S ordningen (varig tilrettelag arbeid i skjermet virksomhet) ønsker og kan mestre å jobbe i ordinært arbeidsliv, når tilrettelegging og oppfølging er på nivå med det som tilbys i HELT MED-ordningen. Dette gjaldt også flere av dem som sto på venteliste til VTA-S tilbud.

Rådmannens vurdering var at Klepp kommune burde bli en HELT MED bedrift, hvor kommunen selv ansetter personer med utviklingshemming gjennom HELT MED-ordningen. 

Rådmannen fremmet forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt av Hovedutval for helse og velferd i Klepp kommune:

  1. Klepp kommune vil bli en “Helt med” bedrift.
  2. Klepp kommune vil arbeide for å gjøre “Helt med” ordningen bedre kjent, både blant bedrifter i Klepp, og blant ansatte i kommunen

Vi er svært glade for vedtaket, og imponert av engasjementet. Og ikke minst ser vi frem til det videre samarbeidet.

Vi håper også at andre kommuner lar seg inspirere av Klepp, og fatter klare og gode vedtak som bidrar til at personer med utviklingshemming blir inkludert i arbeidslivet og får oppleve at de er til nytte i samfunnet.