Skip to main content

Flere i tilrettelagt arbeid i Oslo

Oslo kommune har grepet fatt i utfordringene ved at alt for få personer med utviklingshemming får muligheter i tilrettelagt arbeid. I en fersk rapport beskriver de både problemer og løsninger. Det er en god og grundig rapport, som også bør være av interesse for andre kommuner å lese og la seg inspirere av. I rapporten foreslår de blant annet at det opprettes et opplæringskontor for lærekandidater. Videre anbefaler de at stiftelsen HELT MED inkluderes som en av tilbyderne av lærekandidatordningen. Det vil si at elevene kan velge et lærekandidatløp i ordinært arbeidsliv med oppfølging fra HELT MED. Dette gleder oss stort. Hvis dette realisere, med HELT MED på laget, skal vi bidra sterkt til at et stort antall elever med utviklingshemming får muligheter til å realisere drømmene sine i ordinært arbeidsliv. 

 

2021 feb Sluttrapport Flere i tilrettelagt arbeid

pdf2021_Sluttrapport_Flere_i_tilrettelagt_arbeid_002.pdf

Rapporten skildrer funn og anbefalinger fra fratjenesteutviklingsprosjektet «Flere i tilrettelagt arbeid». Prosjektet ble utført av Helseetaten i perioden januar 2019 - desember 2020, på oppdrag fra Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Målgruppen var personer med utviklingshemming og lignende bistandsbehov.Tjenesteutviklingsprosjektet var ett av fem tiltak under satsingen «Flere i tilrettelagt arbeid».

Oppdraget var å:

 • utvikle en modell for overgangen fra videregående skole til arbeid/ aktivitet/ utdanning som skulle inneholde karriereveiledning
 • utvikle en livsløpsmodell/ rutiner slik at personer i målgruppen kan teste ulikt arbeid/ aktivitet/ utdanning gjennom livet
 • utvikle en digital oversikt over arbeids- og aktivitetstilbudene
 • inspirere og motivere bydelene til å få flere i målgruppen i tilrettelagt arbeid 

De fant at de største utfordringene når det kommer til overgang fra videregående skole er:

 • forberedelsene begynner for sent
 • manglende arbeidstrening på videregående skole
 • manglende karriereveiledning
 • manglende samarbeid mellom aktørene
 • informasjonsbehov hos pårørende
 • tjenester som ikke er likeverdige
 • lite karriereutvikling

Det er gjort et imponerende arbeid, og vi er helt sikker på at problemene som de peker på med varierende styrkegrad er gjeldende også for andre kommuner.

Det formidles også klare anbefalinger for å møte utfordringene som er dokumentert i rapporten:

 • etablere overgangsansvarlige i bydelene
 • avholde årlige overgangsmøter
 • opprette et ressurs- og kompetansesenter for opplæring av lærer og rådgivere i å utføre karriere veiledning av målgruppen
 • opprette et opplæringskontor for lærekandidater i målgruppen
 • tilbud om karriereveiledning til målgruppen gjennom livet

 

Styringssignaler

Byrådet i Oslo formidler at de arbeider for en varmere by med plass til alle. Det forutsetter at alle får delta, kjenne seg inkludert og likestilt, uavhengig av funksjonsnivå. I Oslo kommune sin Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2017–2020 (Byrådssak 73/174) står det at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne leve mest mulig aktive og selvstendige liv, og at man skal motta likeverdige tjenester. Dette er en del av bakgrunnen for både rapporten og resten av satsingen i tjenesteutviklingsprosjektet "Flere i tilrettelagt arbeid". Øvrige styringssignaler er hentet fra blant annet "NOU 2016:17 «På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" og "FNs konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 27 Arbeid og sysselsetting".  I CRPD slås det fast at:

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha rett til arbeid på lik linje med andre.
 • Diskriminering i arbeidsforhold må forbys
 • Personer med nedsatt funksjonsevne skal få hjelp til å finne, skaffe og holde på et arbeid.
 • Arbeidslivet skal tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne.

HELT MED & Oslo kommune

Det er en styrke at man i dette arbeidet ser og anerkjenner at målgruppen personer med utviklingshemming er en meget bred og sammensatt gruppe, og at man innenfor tema tilrettelagt arbeid tenker både arbeidsplasser i skjermet virksomhet og i ordinært arbeidsliv. Og ikke minst at man er opptatt av at det ikke skal være vanntette skott mellom disse mulighetene.

HELT MED omfatter som kjent den delen av gruppen som med tilstrekkelig tilrettelegging og varig oppfølging kan få fast jobb i ordinært arbeidsliv. Det er langt fra hele gruppen, men gjelder dog riktig mange.

I Vejle kommune i Danmark har 70 personer med utviklings hemming kommet ut i ordinært arbeidsliv gjennom en ordning som likner Stiftelsen HELT MED sin modell. Vejle har litt over 100 000 innbyggere. I Oslo var det i 2019 681 067 innbyggere, det vil si at potensialet (forutsatt liknende befolkningssammensetning) vil være rundt 500 personer, skriver de i rapporten.

Ett av de fem tiltakene Oslo kommune har hatt for å bidra til at flere personer med utviklingshemming får muligheter i tilrettelagt arbeidsliv, er å ansette en person i Oslo kommune som bidrar til at det opprettes stillinger i kommunen (hvor personene ansettes av Oslo kommune), i nært samarbeid med Stiftelsen HELT MED. Marianne Kreutz, som har denne stillingen, jobber også med å rekruttere kandidater til å søke de tilrettelagte stillingene som opprettes.

I rapporten foreslås det også at det opprettes et opplæringskontor for lærekandidater, hvor stiftelsen HELT MED er en av tilbyderne av lærekandidatordningen. Dette er en ide vi er begeistret for, og håper at vi kan få være med på laget når en slik ordning etableres.