Skip to main content
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen gratulerer HELT MED med 5-års jubileum

Arbeids- og inkluderingsministeren gratulerer HELT MED med 5-års jubileum

Det var en stor dag for HELT MED da Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen tok turen til Scandic Bergen City for å delta i markeringen av at HELT MED etablerte de første arbeidsplassene for personer med utviklingshemming nettopp på dette hotellet. Siden har 160 personer over hele landet fått fast jobb gjennom denne ordningen.

 

20220520 142828 SharpenAI Focus

 

20220520 155932 SharpenAI FocusØrjan Hinna (kvalitetssjef i HELT MED) og Marte Mjøs Persen (Arbeids- og inkluderingsminister)

Ørjan Hinna intervjuet arbeidstakerne som ble ansatt på Scandic hotel og Fyllingsdalen sykehjem i Bergen for fem år siden. De er alle fortsatt i samme jobb, og hadde sterke historier om hvor mye jobbene har betydd for dem. 

20220520 151423 SharpenAI FocusIntervju med seks arbeidstakere som har fått jobb gjennom HELT MED-ordningen, og har stått i samme stilling i alle fem årene.

Vi er svært glade for at Marte Mjøs Persen tok turen til markeringen. Vi kjenner henne som en person som i mange år har et godt engasjement for mennesker med utviklingshemming. Under tittel "Alle skal med -også personer med utviklingshemming" holdt Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen innlegg til pressen og den øvrige fremmøtte forsamlingen. Både TV 2 og TV Bra dekket begivenheten. Ministeren understreket at det er et mål for regjeringen at flest muliig med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve så normale liv som overhodet mulig. Arbeid er en viktig del av dette. Det er gjennom jobben vår vi får mye av vår identitet. Hun viste også til FNs funksjonsnedsettelseskonvensjon (CRPD) som sier at denne gruppen har samme rettigheter som andre til å delta i arbeid. Staten skal treffe hensiktsmessige tiltak og gjøre den retten til virkelighet. 

Regjeringens mål er at alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet til dette. De skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende. Men svært mange står utenfor arbeidslivet, og det kan ingen av oss være fornøyd med, understreket ministeren. Hun sa også at det ikke var noen tvil om at Stiftelsen HELT MED hadde bidratt på en god måte.

På Stortinget ble det tverrpolitisk enighet om at det må gjøres mer for at personer med utviklingshemming skal kunne ha en jobb i ordinært arbeidsliv. Vi trenger et mangfold av tiltak for å kunne hjelpe denne gruppen i arbeid. 

20220520 152115 SharpenAI Focus

 

Videre fortalte ministeren at regjeringen har innledet dialog med Arbeids- og velferdsdirektoratet om det er mulig å utvikle arbeidsmarkedstiltak varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet gjennom å styrke oppfølgingen av deltakerne. I første omgang ser departementet for seg et forsøk i to til tre fylker og i denne sammenhengen vil HELT MED absolutt være viktig inspirasjonskilde. Rammen på arbeid gjennom HELT MED har likheter med Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet, men skiller seg noe gjennom metodikk og tilnærming, mente statsråden. Og la til at det kan være verdt å vurdere om noe av dette kan overføres til Varig tilrettelagt arbeid gjennom ordinære virksomheter. Det er uansett imponerende hva HELT MED har fått til, sa Marte Mjøs Persen.

Vi i HELT MED må inrømme at vi ut fra vedtak som er fattet i Stortinget hadde regnet med at man i stedet hadde gått direkte for forskriftsendring som kunne muliggjort en rask og ordentlig satsing på arbeidsinkludering for en målgruppe som i stor grad har blitt holdt utenfor. Så langt vi har forstått det, var det også intensjonene bak vedtaket. Vedtaket i Stortinget sier at "Stortinget ber regjeringen sørge for at det utvikles bedre modeller for oppfølging i VTA-O, hvor også andre aktører enn Nav – eksempelvis HELT MED – kan være ansvarlig for oppfølging". Videre sier vedtaket at "Tilrettelagt oppfølging for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv må være av varig karakter, og ha et omfang tilsvarende det som praktiseres i HELT MED-modellen". Dette vedtaket, sett i sammenheng med all forskningen som allerede foreligger, burde tilsi at man legger frem forslag til forskriftsendring som gjør at vi raskt kan komme i gang. HELT MED er et forsøk som allerede har pågått i fem år. Arbeids- og inkluderingsfeltet vet allerede hva som virker, det som gjenstår er mulighetene til å få anlledning til å gjøre dette i stor skala.

 20220520 160431 SharpenAI FocusAnne Kverneland Bogsnes holder innlegg

 

Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid og inkludering sa at han håpet at Statsråden kan tenke at vi ikke trenger en forsøksordning. Arbeidsgiverne er klare, det samme er aktører som kan og vil følge opp på en god måte. Vi bør hoppe over forsøksordning, og bare etablere dette som en ordning. Mulighetene er der nå. I gode tider er det enklere å inkludere mennesker enn i dårligere tider. Gjennom mestringen de opplever øker mulighetene for at de også blir stående i arbeid i dårligere tider.

Også direktør for NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes mener det er avgjørende nå å bruke mulighetene i norsk økonomi til å ta flere inn i arbeidslivet. Hun viste tilbake til kontakten mellom NAV Hordaland og HELT MEDs initiativtakere for mer enn fem år siden, hvor vi inngikk et samarbeid. NAV var svært positiv, og finansierte utgifter til oppfølgingen i HELT MED de første seks månedene gjennom sitt eget driftsbudsjett. Hun beklaget at reglementet deres ikke tillot en fortsettelse, der de ønsket å buke tiltaksmidler til dette samarbeidet. NAV Hordaland sendte derfor i 2018 forslag om forskriftsendring som kunne tillat en slik videre satsing i samarbeid med HELT MED. De ønsker fortsatt en slik forskriftsendring velkommen. Bogsnes sa at HELT MED representerer et godt supplement til NAV sine ordninger. Vi må sikre at personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv får tilstrekkelig oppfølging. Dette gjelder både de som er i en NAV-ordning og de som er i et arbeidsforhold gjennom HELT MED. I satsingen videre sitter NAV, tiltaksbedriftene,  HELT MED og arbeidsgiverne med hver sine nøkler. Vi må fortsatt ha dialog og samarbeide for de gode løsningene. Dette er helt avgjørende for at vi skal lykkes.

20220520 155328 SharpenAI FocusNina Askvik (direktør Scandic Vest). Ida Marie Færestrand (kjøkkenhjelp Scandic Bergen City) og Geir Anker Olsen (direktør Scandic Bergeb City)

 

20220520 155401 SharpenAI FocusFV: Svein Aksnes (tidligere ansatt og primus motor ved Scandic Bergen City), Vegard Vikne (servicemedarbeider Scandic Bergen City) og Elin Ekrol (HR direktør i Scandic Norge)

 20220520 155433 SharpenAI FocusFV: Elisabeth Dale Larsen , Asle Prestegard og Kristine Ordermann

 

Vårt motto er at nedsatt funksjonsevne ikke trenger å bety nedsatt arbeidsevne, sa Elin Ekrol, HR direktør i Scandic Norge. Hun ramset opp en rekke av de 24 personene de har ansatt gjennom HELT MED, og fremhevet deres kvaliteter. Asle Prestegard, administrerende direktør i Scandic Norge, la til at de er utrolig stolt over å få være med på denne markeringen. Videre understreket han at alle de 24 er like viktige som alle andre i Scandic, og at de er en del av det samme gode fellesskapet. 

20220520 161053 SharpenAI Focus

Takk også til Grethe Kvist, leder av FO Vestland, som kom med gode ord om arbeidsinkludering og samarbeidet med HELT MED. FO er og har vært vår gode samarbeidspartner, som vi har jobbet tett med i både utarbeidelse og gjennomføring av modellen. Hun roste blant annet HELT MED for at vi strekker oss så langt for at arbeidsforholdene skal bli vellykket både for arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

 20220520 1631520 SharpenAI Focus

 

20220520 155517 SharpenAI FocusIda Marie Færestrand og Ørjan Hinna

Ida Marie Færestrand snakket varmt om hvor mye HELT MED har betydd for henne. Hun overrakte deretter bilde med HELT MED-logo utført gjennom Diamond painting til Ørjan Hinna. Innen dagen var omme, ble det hengt opp på veggen på HELT MED-kontoret i Bergen.

 20220520 165327 SharpenAI FocusHELT MED-kontoret i Bergen